เสียงตามสาย

สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***1,484
271
3Thai467
4กัมพูชา3
5จีน5
6บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน1
7พม่า1
8พุทธ4
9มาเลเซีย1
10สัญชาติไทย46
11สิงคโปร์1
12อาข่า2
13อื่นๆ1
14เกาหลีใต้5
15ไทข6
16ไทน1
17ไทย2,272
18ไทย - ญี่ป1
19ไทย-จีน1
20ไทย-ญี่ปุ่1
21ไทยลื้อ2
22ไทยใหญ่1
23ไืทย2
รวม4,309

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น